คู่มือประชาชน งานบริการ 7 กระบวนงาน


1. การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก คลิ๊กดาวน์โหลด


2. การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับ คลิ๊กดาวน์โหลด


3. การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คลิ๊กดาวน์โหลด


4. การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้านซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย คลิ๊กดาวน์โหลด


5. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรภายใต้ พ.ร.บ.การนิคม คลิ๊กดาวน์โหลด


6. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรภายใต้ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม คลิ๊กดาวน์โหลด


7. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน คลิ๊กดาวน์โหลด